Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Tribrony

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Tribrony to zbiór wszystkich członków Stowarzyszenia Tribrony. Jego uchwały regulują najważniejsze sprawy związane z istnieniem Stowarzyszenia. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należą m. in.:

 • Decydowanie, w jakim kierunku będzie rozwijać się organizacja, jakie będą główne plany na najbliższy czas
 • Wprowadzanie zmian do Statutu
 • Wybór i odwoływanie pozostałych władz Stowarzyszenia - Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności wybranych władz
 • Uchwalanie składek członkowskich i budżetu
 • Nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
 • Ustanawianie oficjalnych symboli Stowarzyszenia
 • Decydowanie o dołączeniu Stowarzyszenia do innych organizacji i zrzeszeń, krajowych i międzynarodowych
 • Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazaniu majątku na wskazany cel

Oprócz tego, członkowie mogą zgłaszać swoje własne wnioski i projekty uchwał.

Posiedzenia Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie jest na ogół zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz do roku. Nazywane jest wówczas zwyczajnym. Rozpatrywane są na nim sprawy bieżące dla Stowarzyszenia - przeważnie wybór nowych władz po wygaśnięciu kadencji dotychczasowych, dyskusja i uchwały odnośnie dużych projektów, odczyt i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, niekiedy drobne korekty Statutu. Ponadto, pod koniec jest czas na dyskusję na dowolne tematy i wnioski zgłoszone przez członków Stowarzyszenia.

Oprócz tego, mogą zostać zwołane nadzwyczajne Walne Zgromadzenia. O zwołaniu takiego również decyduje Zarząd, może jednak odbyć się na wniosek Komisji Rewizyjnej, a także co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Takie Walne Zgromadzenie jest zwoływane najczęściej w sprawie, którą trzeba natychmiastowo rozwiązać. Dla oszczędności czasu, rozpatrywane są na nim tylko i wyłącznie kwestie nie cierpiące zwłoki. Takimi sytuacjami mogą być: odejście członka Zarządu lub innych władz, potrzeba wymiany członków niegospodarnych władz, nakaz sądu lub kuratora sądowego, nagła oferta umowy wymagająca akceptacji ogółu członków Stowarzyszenia itp.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem. Oznacza to, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą być wcześniej poinformowani o zaplanowanych obradch WZ, oraz miejscu i czasie, w którym się odbędą. Wcześniej jest również podawany planowany porządek obrad, czyli lista spraw i wniosków, które będą rozpatrywane.

Kto może głosować na WZ

Jak już wspomnieliśmy, Walne Zgromadzenie to ogół wszystkich członków. W obradach mogą również uczestniczyć goście zaproszeni i dopuszczeni przez władze Stowarzyszenia. Nie wszyscy jednak mają równe prawo głosu.

 • Głos decydujący, czyli prawo do udziału w głosowaniach nad wnioskami i uchwałami, mają członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, którzy ukończyli 16 lat
 • Głos doradczy, czyli dopuszczający do udziału w dyskusji, ale nie uprawniający do udziału w głosowaniach, posiadają członkowie zwyczajni poniżej 16 roku życia, a także członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

Więcej o różnicach pomiędzy członkami zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi przeczytasz tutaj: .

Ponadto, wszystkie osoby posiadające głos decydujący mają czynne prawo wyborcze, czyli mogą głosować w wybrach na członków pozostałych władz Stowarzyszenia - Zarzadu i Komisji Rewizyjnej. Podobnie, wszyscy z głosem decydującym posiadają bierne prawo wyborcze, czyli mogą kadydować na członków władz. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Prawem o Stowarzyszeniach, większość członków każdej z pozostałych władz musi być pełnoletnia!

Jak przegłosować wniosek/uchwałę w WZ

Aby podjąć jakąkolwiek uchwałę, w Walnym Zgromadzeniu musi wziąć udział co najmniej połowa członków z głosem decydującym z całego Stowarzyszenia. Jeżeli zbierze się ich mniej, wówczas WZ jest odwołane, a członkowie ponownie zbierają się w drugim terminie - wówczas mogą podejmować uchwały przy dowolnej ilości uczestników.

Jeżeli już została zebrana odpowiednia liczba uczestników z głosem decydującym (lub WZ zebrało się w drugim terminie), wówcza jest ono władne do podejmowania uchwał i rozpatrywania wniosków, które zostaną wzięte pod obrady. Zdecydowana większość uchwał wymaga do podjęcia zwykłej większości głosów - czyli poparcia w głosowaniu przez więcej niż połowę członków z głosem decydującym, zebranych na Walnym Zgromadzeniu.

Od tej reguły są jednak ważne wyjątki:

 • Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje się większością 2/3 głosów. Ponadto, na Walnym Zgromadzeniu musi być obecna co najmniej połowa ze wszystkich członków Stowarzyszenia z głosem decydującym, niezależnie od terminu.
 • Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje się większością 2/3 głosów. Ponadto, aby uchwała była ważna, w głosowaniu nad nią musi wziąć udział co najmniej 3/4 wszystkich członków Stowarzyszenia z głosem decydującym.

Głosowanie przeważnie odbywa się w sposób jawny: poprzez podniesienie ręki. Niektóre uchwały można również podejmować w głosowaniu tajnym, jeżeli WZ uzna taki sposób głosowania za bezpieczniejszy. Wówczas uczestnicy wrzucają do urny karty z głosem. Ponadto głosowania w ramach wyborów władz Stowarzyszenia są zawsze tajne.

Kto kieruje pracami Walnego Zgromadzenia

Na samym początku obrad, uczestnicy Walnego Zgromadzenia wybierają ze swojego grona osoby, które będą kierowały dalszym przebiegiem spotkania. Muszą to być członkowie z głosem decydującym.

 • Przewodniczący - to on udziela głosu uczestnikom, zarządza głosowania i ogłasza ich wyniki, dba o prawidłowy przebieg obrad Walnego Zgromadzenia
 • Sekretarz - jest odpowiedzialny za bieżące sporządanie notatek dokumentujących przebieg WZ, wyniki głosowań oraz podjęte uchwały. Po zamknięciu obrad WZ, sekretarz jest zobowiązany napisać protokół z ich przebiegu.
 • Komisja Skrutacyjna  - składa się z co najmniej 2 członków, odpowiedzialnych za przeliczanie głosów i przekazywanie ich wyników do Przewodniczącego WZ.
 • Komisja Wyborcza  - również co najmniej 2-osobowa, zbiera kandydatury na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawdza, czy kandydaci mają bierne prawo wyborcze (jeżeli Komisja Wyborcza nie zostanie wybrana, jej kompetencje przejmuje Komisja Skrutacyjna)

No dobra - to jak wygląda typowy przebieg Walnego Zgromadzenia?

Scenariusz typowego, zwyczajnego WZ wygląda następująco:

 1. Zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu
 2. Walne Zgromadzenie wybiera swojego Przewodniczącego, Sekretarza i Komisję Skrutacyjną, ew. Komisję Wyborczą
 3. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, czy ilość członków z głosem decydującym jest wystarczająca, by podejmować uchwały
 4. Władze Stowarzyszenia - Zarząd i Komisja Rewizyjna - odczytują sprawozdanie ze swojej działalności. Po odczycie następuje głosowanie nad akceptacją sprawozdań.
 5. Głosuje się nad odwołaniem władz (jeżeli był złożony stosowny wniosek)
 6. Dyskutuje się zgłoszone projekty poprawek do Statutu (o ile były zgłoszone). Dyskusję kończy głosowanie nad przyjęciem poprawek.
 7. Przyjmuje się zgłoszenia kandydatów do obsadzenia funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej (jeżeli jest taka potrzeba)
 8. Kandydaci do władz mają czas na zaprezentowanie się ogółowi członków Stowarzyszenia w krótkim przemówieniu
 9. Następuje wybór władz Stowarzyszenia (o ile jest taka potrzeba)
 10. Dyskutuje się kolejno pozostałe projekty uchwał. Każdą dyskusję kończy głosowanie nad przyjęciem projektu.
 11. Następuje czas na tzw. wolne wnioski - dyskutuje się wnioski zgłoszone przez członków Stowarzyszenia. 
 12. Obrady zostają zakończone

Oczywiście, przebieg każdego WZ jest inny. Zależy od tego, jakie uchwały zostały zgłoszone i czy jest potrzeba wymiany składu Zarządu czy Komisji Rewizyjnej.